با استفاده از این قابلیت میتوانید 2 کد را بصورت خط به خط مقایسه کرده تفاوت آن ها را بیابید, در این سرویس خطوطی که متفاوت باشند مشخص میشود و یکی از مناسبترین ابزار برای آپدیت کدهای مختلف میباشد

مقایسه دو کد