با استفاده از این قابلیت میتوانید ابزار میتوانید کدهای HTML خود را ویرایش کرده و هرگونه تغییر را بطور همزمان بصورت زنده مشاهده کنید