'application/json')); curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, "code=$code"); curl_setopt($curl, CURLOPT_TIMEOUT, 400); curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false); curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); $result = json_decode(curl_exec($curl)); curl_close($curl); } ?> سامانه برسی صحت کد ملی و نمایش استان و شهر محل صدور آن

سامانه برسی صحت کد ملی و نمایش استان و شهر محل صدور آن

check == 1){ if ($_POST['check'] == 'full') { echo "
کد ملی وارد شده معتبر است"; echo "

"; echo "استان : ". $result->province ." شهر : ". $result->city; echo "
"; } else { echo "
کد ملی وارد شده معتبر است
"; } } else { echo "
کد ملی وارد شده معتبر نیست
"; } } ?>

کدنویسی شده توسط میلاد مالدار